Privacy / disclaimer Disclaimer
adfisc
Disclaimer
 1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;
 2. Het bedrijf draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is het bedrijf niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;
 3. Het bedrijf staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;
 4. Het bedrijf is niet aansprakelijkheid voor schade:
  1. Toegebracht door de website
  2. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
  3. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  4. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen

adfisc

Ook is het bedrijf gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;

 1. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
 2. Het bedrijf behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is het bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
 3. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;
 4. Het bedrijf behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
 5. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen;
 6. De gebruiker vrijwaart het bedrijf, de werknemers van het bedrijf, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook;

adfisc

Privacy

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van een klantenbeheer; om u spoedig te kunnen antwoorden op uw vragen, een bezoek te brengen op uw verzoek, u later permanent te informeren.

De gebruiker kan zich, krachtens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct mailing/marketing. Daartoe zal hij ze richten tot Adfisc BVBA, Kwadestraat 20 C 8800 Roeselare, info@adfisc.be

Uw persoongegevens worden niet doorgegeven aan derden. De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens.

De gebruiker aanvaardt dat elke toegang tot de site of gebruik ervan op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Adfisc BVBA is geenszins aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade door het gebruik van de site, noch voor eventuele fouten op haar site, noch voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of voor derden.

 

adfisc